Política de privadesa

A Coloma Armengol S.L. ens comprometem a protegir la informació personal que comparteix amb nosaltres, ja que per a nosaltres és fonamental garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les seves dades personals, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Aquesta declaració estableix la nostra política de privacitat i de protecció de dades respecte a la informació que ens brinda i així poder garantir-li que

1. En qualsevol moment, podrà sol·licitar la cancel·lació de les seves dades personals sempre que es compleixin amb els requisits legals de protecció i conservació de dades,

2. Ens comprometem al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal recopilats, el deure de guardar-los i de no comunicar-los a tercers, sense el consentiment exprés del titular d’aquests.

3. Hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc detectat, i assegurar la pseudonimizació i el xifratge de dades personals així com la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

 

1. Responsable del tractament

Els termes i condicions que a continuació regeixen corresponen a la mercantil Coloma Armengol S.L. – B66382706 (d’ara endavant denominada com L’EMPRESA).

 

2. Dades del DPO

Si vol contactar amb el DPO podrà dirigir-se al mateix a través de la nostra pàgina de Contacte o mitjançant escrit dirigit a Sant Tomàs, 66 , 08032 Barcelona.

 

3. Finalitat dels tractaments

La recollida i l’ús de dades personals només són possibles si ens proporciona voluntàriament les seves dades personals. Les diferents finalitats de tractament de les seves dades personals recollits mitjançant la nostra pàgina web seran:

1.Sol·licitud d’informació comercial

Les dades personals proporcionades mitjançant els formularis habilitats en la nostra web seran recollits, processaments i utilitzats amb la finalitat de gestionar la consulta o la relació comercial sol·licitada, i amb la finalitat del manteniment de la relació precontractual, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis consultats, així com l’enviament d’informació tècnica i operativa relacionada amb el Contracte, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mig equivalent.

2. Comunicacions comercials

En el cas que ens de el seu consentiment exprés i inequívoc, les dades personals proporcionades seran recollits, processaments i utilitzats amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials tant en paper com per mitjans electrònics o telemàtics, relatives als productes i serveis que, a cada moment comercialitzi L’EMPRESA.

Les dades personals proporcionades per a totes dues finalitats seran mantinguts mentre el titular de les dades no exerceixi el seu dret de supressió, oposició, limitació del tractament i/o revocació del consentiment atorgat.

 

4. Legitimació dels tractaments

La legitimació per al tractament de les dades personals proporcionades per a les finalitats anteriorment indicades és el consentiment exprés i inequívoc prestat per part del titular de les dades, en aquest cas, l’usuari web.

 

5. Destinataris

L’EMPRESA no comunicarà les seves dades personals a tercers. No obstant això, per al cas de reclamacions, haurem de comunicar les seves dades personals necessàries per a la correcta tramitació i resolució de la Reclamació, als diferents proveïdors dels productes que necessàriament es veiessin involucrades en la mateixa o fossin necessaris per a la seva correcta execució.

Addicionalment l’informem que en cap cas es realitzarà transmissió de les seves dades personals a destinataris no pertanyents a la UE.

 

6. Exercici de drets per part del titular

L’informem que té dret, de manera gratuïta i en la mesura en què es compleixin els requisits legals, a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, oposició, limitació del tractament, així com a no ser objecte de decisions individuals no automatitzades.

En totes les comunicacions el propòsit de les quals sigui la remissió de publicitat podrà exercir el seu dret d’oposició i limitació del tractament. A més, en la mesura en què hagi atorgat el consentiment de protecció de dades, podrà revocar-lo en qualsevol moment amb efecte per al futur.

Per a exercitar aquests drets o la retirada del consentiment prestat, podrà dirigir-se per escrit a l’EMPRESA amb la referència «Drets RGPD», a la seva seu social situada en Sant Tomàs , 66, 08032 Barcelona o a través de la nostra pàgina de Contacte dirigit al DPO de L’EMPRESA.

 

7. Reclamacions davant l’autoritat de protecció de dades

L’usuari pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

8. Procedència de les dades

En tot cas, entenem, que les dades introduïdes en els formularis web han estat tabulats pel titular dels mateixos sent aquest el propi interessat.

Aquesta política s’ha actualitzat per darrera vegada el febrer de 2023.